REGULAMIN KONKURSU “SZYBKO, SMACZNIE, DOMOWO”

REGULAMIN KONKURSU
“SZYBKO, SMACZNIE, DOMOWO”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą “SZYBKO, SMACZNIE, DOMOWO” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4 Poz. 27 ze zm.).
3. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.).
4. Organizatorem Konkursu jest spółka Watermelons Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-020), przy ul. Chmielna 2/31, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000529050 (zwana dalej „Organizatorem”).
5. Konkurs trwa od 6.05.2016 r. do 12.05.2016 r. (do godziny 20:00).
6. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: wwwcookmagazine.pl
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”).
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie na adres: konkurs@cookmagazine.pl ulubionego przepisu na danie, które najbardziej kojarzy się ze słowem “DOMOWO”.
3. W e-mailu, o którym mowa w ust. 2 powyżej Uczestnik musi dodatkowo wskazać:
a. adres korespondencyjny, na który zostanie wysłana nagroda, w przypadku zwycięstwa w Konkursie;
b. numer telefonu do kontaktu z firmą kurierską;
4. Jeden uczestnik ma prawo do przesłania nie więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie Konkursowe.
5. W przypadku zgłoszeń Uczestników, którzy prześlą więcej niż jedną odpowiedź nie będą one uwzględniane przy wyłanianiu Zwycięzców Konkursu.
6. Zgłoszenia przesłane po terminie lub zamieszczone na Facebooku nie będą uwzględnione przez Organizatora.
7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu Regulaminu Konkursu oraz:
a. oświadczeniem przez Uczestnika, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawami osób trzecich autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe do przesłanej odpowiedzi oraz że nie mają miejsca żadne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora Konkursu na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu ich rozpowszechniania;
b. udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do rozpowszechniania odpowiedzi poprzez jego udostępnienie na profilu Facebook’owym Organizatora znajdującego się pod adresem: https://www.facebook.com/cookmagazinepolska/ oraz na stronie internetowej Organizatora https://cookmagazine.pl/
8. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy wydania nagrody.
10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika Konkursu w razie nieprzestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.
11. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora.
§3
NAGRODA
1. Nagrodą w konkursie jest książka “SZYBKO, SMACZNIE, DOMOWO” autorstwa Magdaleny Grzegorczyk, Wydawnictwo Olesiejuk.
2. Zwycięzca wybrany w sposób przewidziany w §4 Regulaminu otrzyma 1 egzemplarz nagrody, wskazanej w ust. 1 powyżej. Nagroda w Konkursie nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
§4
ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW SPOŚRÓD UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Wskazanie zwycięzcy Konkursu odbędzie się na warunkach i zasadach wskazanych poniżej.
2. Wszyscy Uczestnicy Konkursu, którzy przesłali swój Przepis zostaną wpisani na listę konkursową.
3. Zwycięzca Konkursu zostanie wybrany przez Komisję stworzoną przez Organizatora, w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora.
4. Komisja działa kolegialnie. Z posiedzeń Komisji zostanie sporządzony pisemny protokół podpisywany przez wszystkich członków Komisji i przechowywany przez Organizatora.
5. Nagrody zostaną przyznana trzem Uczestnikom, których Przepisy zdaniem Komisji był najciekawsze. Każdy z nich otrzyma jeden egzemplarz książki “Szybko, smacznie, domowo”.
6. Zwycięzca Konkursu o wygranej zostanie poinformowany do 16 maja 2016 roku poprzez email wysłany na adres wskazany przez Uczestnika.
7. Zwycięski Przepis może zostać udostępniony przez Organizatora na stronie internetowej https://cookmagazine.pl/ oraz na profilu Facebook’owym Organizatora znajdującego się pod adresem: https://www.facebook.com/cookmagazinepolska/
8. Organizator niezależnie od wysłania informacji o wygranej drogą elektroniczną poinformuje o wyniku Konkursu na profilu Facebook’owym Organizatora znajdującego się pod adresem: https://www.facebook.com/cookmagazinepolska/o raz na stronie internetowej Organizatora https://cookmagazine.pl/
§5
REKLAMACJE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, a zmiany wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej https://cookmagazine.pl/
2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez każdego Uczestnika konkursu w formie pisemnej bezpośrednio na adres email konkurs@cookmagazine.pl.
3. Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Komisja powiadamia Uczestnika Konkursu zgłaszającego reklamację.
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
§6
PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnik, akceptując postanowienia niniejszego regulaminu, oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie koniecznym do przeprowadzenia niniejszego Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu w sieci Internet oraz przyznania nagród w Konkursie.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Watermelons Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-020), przy ul. Chmielna 2/31, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000529050
3. Kontakt z administratorem danych możliwy jest pod adresem e-mail: redakcja@cookmagazine.pl
4. Administrator danych osobowych informuje, że każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do ich poprawienia.
5. Administrator danych oświadcza, że nie przetwarza i nie zamierza przetwarzać danych wrażliwych (sensytywnych) w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
§ 7
PODATEK DOCHODOWY
1. Nagrody otrzymane przez Uczestników Konkursu stanowią dochód związany z uczestnictwem w Konkursie w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) (zwana dalej „ustawą o pdof”).
2. W przypadku, gdy wartość nagrody, otrzymanej przez Uczestnika Konkursu będącej towarem nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (na podstawie art. 21. ust 1 pkt 68 ustawy o pdof).
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie dotyczy nagród otrzymanych przez Uczestnika Konkursu w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W takim przypadku nagrody stanowią przychód z działalności gospodarczej.
§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. Regulamin stanowi jedyną podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.